Novinky a udalosti

Acer garantuje kvalitu trojročnou zárukou

Akcia platí na predaje od 1.9. do 31.12.2020 a zákazník si musí zakúpený produkt zaregistrovať najneskôr do 31.1.2021.

 

1. Usporiadateľ predajnej akcie:
Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Acer Czech Republic s.r.o.,
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO : 26686619.

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:
Predajná akcia prebieha v termíne od 1. septembra 2020, 00.00 hod. do 31. decembra 2020, 24.00 hod., na území Českej a Slovenskej republiky. Predajná akcia je u predajcu označená reklamnými materiálmi.

3. Účastník predajnej akcie:
Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území Českej alebo Slovenskej republiky alebo právnická osoba registrovaná v EÚ.

4. Účasť na predajnej akcii:
Predajná akcia sa vzťahuje len na nasledujúce produkty Acer:

• Všetky notebooky produktových radov Swift, Spin a Aspire 5 (len s rozmerom obrazovky 14 „a 15″a nevzťahuje sa na produkty radu Pro Series s On-site zárukou).
• Predajná akcia sa vzťahuje len na produkty, ktoré sú zakúpené ako nové a zároveň boli vyrobené po 1.1.2019.

Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že
• v čase konania predajnej akcie si zakúpi vybraný produkt firmy Acer a zároveň
• najneskôr do 31. januára 2021 do 24.00 hod., zaregistruje tento produkt na adrese: www.acer.cz alebo po vyzvaní pri prvom spustení systému. Pri registrácii musí účastník predajnej akcie postupovať podľa návodu uvedeného nižšie.

Registrácia je platná po obdržaní e-mailu od spoločnosti Acer; spoločnosť Acer zašle potvrdzujúci e-mail do 30 dní od registrácie.

Do predajnej akcie nebudú zaradení účastníci, ktorí

• zakúpili produkt mimo dobu konania predajnej akcie
• registrovali produkt zakúpený mimo časový rámec akcie
• pri registrácii uviedli akékoľvek nesprávne údaje
• nesplnili iné podmienky predajnej akcie.

Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia platnosti registrácií.

5. Podpora pre účastníkov akcie:
Všetky dotazy týkajúce sa predajnej akcie je možné adresovať na telefónne číslo +420 531 027 777 (pre ČR), +421 2 3333 1027 (pre SK).

6. Podmienky a uplatnenie predĺženej záruky:
Predĺžená záruka je doplnkovou službou spoločnosti Acer a oprávňuje len na bezplatnú opravu a dopravu do servisu a späť. Ostatné podmienky predĺženej záruky sa zhodujú s podmienkami Obmedzené záruky spoločnosti Acer.

Účastník akcie je povinný uschovať si doklad o kúpe (blok) s uvedeným sériovým číslom produktu, pre prípad uplatnenia záruky. Doklad o kúpe slúži na preukázanie dátumu nákupu konkrétneho produktu (so sériovým číslom uvedeným na doklade o kúpe). Bez predloženia dokladu o kúpe nie je možné uplatniť žiadnu záruku.
Ak Vám predajca oznámi kód rozšírenej záruky, ide o označenie, ktoré neslúži na aktiváciu záruky, preto ho pri registrácii nezadávajte. Tento kód použite len pre prípadnú komunikáciu so svojím predajcom.

7. Záverečné ustanovenia:
Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ak jeho správanie vykazuje známky nekalého či podvodného jednania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že nastanú zmeny v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a uverejnené na www.acer.cz.

Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom jej zverejnenia.

Postup registrácie produktu Acer
Vaše zariadenie možno registrovať pri prvej inštalácii, keď vás systém k tomu vyzve. Druhou možnosťou je registrácia produktu na www.acer.cz podľa uvedeného postupu:

1/ Na stránke www.acer.cz zvoľte Podpora/Registrovať produkt

 

Podrobné informácie – Veríme moderným zariadeniam Acer – 3 roky záruka Aspire 5 Swift a Spin do 31.12.2020